Bài toán tính thanh khoản của bất động sản nghỉ dưỡng